©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

барокко и. barokko - Talış əlifbasının birinci hərfi


барокко

 и. 

barokko 

(XVI-XVIII əsrlərdə yayılmış bədii üslub).

 барометр

 и. физ.  

barometr 

(hava təzyiqini ölçən cihaz).

 барон

 и. 

baron 

(qrafdan kiçik zadəgan rütbəsi).

 баронессә

 и. 

baronessa 

(baronun qızı ya arvadı).

 баронет 

и. 

baronet 

(Ingiltərədə zadəgan titulu).

 баронәти

 и. 

baronluq. бароскоп

 и. физ.  

baroskop 

(hava təzyiqindəki dəyişiklikləri 

göstərən cihaz).

 баротерапијә 

и. 

baroterapiya 

(yüksək və ya aşağı təzyiqlə 

orqanizmə müalicəvi təsir).

 барраж 

и. av. 

barraj, hava maneәlәri. баррикадә

 и. 

barrikada 

(küçə səngəri); баррикадə сохтеј ф. 

barrikada qurmaq, küçələrdə səngər qurmaq; баррикадə сохтə беј ф. 

barrikada qurulmaq, barrikadaya girmək, küçə səngəri qurub özünü 

qorumaq; баррикадə сохтə быə с. barrikada qurulmuş, küçə səngəri 

qurulmuş; баррикадə сохтə быə хəб. мəн. barrikada qurulmuşdur, 

küçə səngəri qurulmuşdur. бархан

 и. 

barxan 

(səhralarda külək gətirən qumlardan əmələ gələn 

təpə).

 бас

 и. мус. 

bas 

(1 yoğun kişi səsi; 2 bu cür səsi olan adam; 3 musiqi 

aləti).

 басә сәдојн

 с. 

bas sәsli, yoğun sәsli. басил

 и. 

basil 

(çöpşəkilli mikrob).

 басиләкырын 

и. 

basildaşıyan. басилкырније 

и. 

basildaşıma 

(sağlam adamların bədənində keçici 

xəstəlik törədicilərinin saxlanması).

 басиләновын 

и. 

basilgәzdirәn. басилифрозкарде 

и. 

basilifrazetmә. басилјар 

с. 

basilyar; 

басилјарə дизентеријə basilyar dizenteriya.

 басилон 

и. 

basillәr; 

силə басилон vərəm basilləri.

 басир 

с. 

basir, hәr şeyi görәn. басирә 

и. 

basirә, görmәk qabiliyyәti, görmә. баск 

и. 

bask 

(xalq).

 баскак 

и. тар. 

baskak 

(Rusiyada тaтar zamanında vеrgiyığan).

 баскетбол

 и. вəрз. 

basketbol 

(əl ilə oynanılan top oyunu).

 баскетболәвон

 и. вəрз. 

basketbolçu. басмач (

ҹ. 

басмачон) 

и. 

basmaç. басмачәти 

и. 

basmaçlıq. бастард(он) 

и. биол. 

bastard(lar) 

(müxtəlif növlərə yaxud cinslərə 

mənsub orqanizmlərin cütləşdirilməsindən alınan nəsil).

 басте

 и. 

1 bağlama; 2 düzәltmә. басте-басте

 з. 

1 bağlaya-bağlaya, bağlayaraq; 2 düzәldә-düzәldә, düzәldәrәk. бастеј

 ф. 

1

 

bağlamaq; 

бəј бастеј qapını bağlamaq; бијə бастеј buz 

bağlamaq; димə бастеј qaysaq bağlamaq; кəрмə бастеј qartmaq 

bağlamaq; пос бастеј pas bağlamaq; щис бастеј his bağlamaq; уму 

бастеј ümid bağlamaq; 

2 qalib gәlmәk, bağlamaq; 

ашығи бастеј 

aşığı bağlamaq; 

3 bağlamaq, düzәltmәk;

 бə бастеј qapı düzəltmək; 

бастə бе и. bağlanılma, bağlanma; düzəldilmə; бастə беј ф. 

bağlanılmaq, bağlanmaq; düzəldilmək;

 *

бастə быəбе bağlanmışdı; 

бастə быə bağlanıb; бастə быəбəј bağlansaydı; бастə бе bağlandı; 

бастə бејдə bağlanır; бастə бəбе bağlanacaq; бастə быə с. 

bağlanılmış, bağlanılan; düzəldilmiş, düzəldilən; бастə быə хəб. мəн. 

bağlanılmışdır, bağlanılıb; düzəldilmişdir, düzəldilib; 

бастејдəм 

bağlayıram; бастејдəш bağlayırsan; бастејдə bağlayır; бастејдəмон 

bağlayırıq; бастејдəшон bağlayırsınız; бастејдəн bağlayırlar; 

бастејдəбим bağlayırdım; бастејдəбиш bağlayırdın; бастејдəбе 

bağlayırdı; бастејдəбимон bağlayırdıq; бастејдəбишон bağlayırdınız; 

бастејдəбин bağlayırdılar; əбастим bağlayardım; əбастиш 

bağlayardın; əбасти bağlayardı; əбастимон bağlayardıq; əбастишон 

bağlayardınız; əбастин bağlayardılar; бастыме bağladım; басте 

bağladın; бастыше bağladı; бастымоне bağladıq; бастоне bağladınız; 

бастышоне bağladılar; бастəниним bağlamalıyam; бастəниниш 

bağlamalısan; бастəнине bağlamalıdır; бастəнинимон bağlamalıyıq; 

бастəнинишон bağlamalısınız; бастəнинин bağlamalıdırlar; 

бастəнинбим bağlamalıydım; бастəнинбиш bağlamalıydın; 

бастəнинбе bağlamalıydı; бастəнинбимон bağlamalıydıq; 

бастəнинбишон bağlamalıydınız; бастəнинбин bağlamalıydılar; 

бастəнин бим bağlamalı oldum; бастəнин биш bağlamalı oldun; 

бастəнин бе bağlamalı oldu; бастəнин бимон bağlamalı olduq; 

бастəнин бишон bağlamalı oldunuz; бастəнин бин bağlamalı 

oldular; бастəмбəј bağlasaydım; бастəбəј bağlasaydın; бастəшбəј 

bağlasaydı; бастəмонбəј bağlasaydıq; бастəонбəј bağlasaydınız; 42 БАСТЕМОН  

 

бастəшонбəј bağlasaydılar; бəбастем bağlayaram; бəбастеш bağlayarsan; бəбасте bağlayar; бəбастемон bağlayarıq; бəбастешон 

bağlayarsınız; бəбастен bağlayarlar; быбастым bağlayım; быбаст 

bağla; быбасты bağlasın; быбастəмон bağlayaq; быбастəн bağlayın; 

быбастын bağlasınlar; быбастом bağlasam; быбастош bağlasan; 

быбасто bağlasa; быбастомон bağlasaq; быбастошон bağlasanız; 

быбастон bağlasalar; 

бастејдəним bağlamıram; бастејдəниш 

bağlamırsan; бастејдəни bağlamır; бастејдəнимон bağlamırıq; 

бастејдəнишон bağlamırsınız; бастејдəнин bağlamırlar; 

бастејдəныбим bağlamırdım; бастејдəныбиш bağlamırdın; 

бастејдəныбе bağlamırdı; бастејдəныбимон bağlamırdıq; 

бастејдəныбишон bağlamırdınız; бастејдəныбин bağlamırdılar; 

нəбастим bağlamazdım; нəбастиш bağlamazdın; нəбасти 

bağlamazdı; нəбастимон bağlamazdıq; нəбастишон bağlamazdınız; 

нəбастин bağlamazdılar; бастəнинним bağlamamalıyam; 

бастəнинниш bağlamamalısan; бастəнинни bağlamamalıdır; 

бастəниннимон bağlamamalıyıq; бастəниннишон bağlamamalısınız; 

бастəниннин bağlamamalıdırlar; бастəнинныбим bağlamamalıydım; 

бастəнинныбиш bağlamamalıydın; бастəнинныбе bağlamamalıydı; 

бастəнинныбимон bağlamamalıydıq; бастəнинныбишон 

bağlamamalıydınız; бастəнинныбин bağlamamalıydılar; бастəнин 

ныбим bağlamalı olmadım; бастəнин ныбиш bağlamalı olmadın; 

бастəнин ныбе bağlamalı olmadı; бастəнин ныбимон bağlamalı 

olmadıq; бастəнин ныбишон bağlamalı olmadınız; бастəнин ныбин 

bağlamalı olmadılar; бастəмнəбəј bağlamasaydım; бастəнəбəј 

bağlamasaydın; бастəшнəбəј bağlamasaydı; бастəмоннəбəј 

bağlamasaydıq; бастəоннəбəј bağlamasaydınız; бастəшоннəбəј 

bağlamasaydılar; нибəбастем bağlamaram; нибəбастеш 

bağlamazsan; нибəбасте bağlamaz; нибəбастемон bağlamarıq; 

нибəбастешон bağlamazsınız; нибəбастен bağlamazlar; ныбастым 

bağlamayım; мəбаст bağlama; ныбасты bağlamasın; мəбастəмон 

bağlamayaq; мəбастəн bağlamayın; ныбастын bağlamasınlar; 

ныбастом bağlamasam; ныбастош bağlamasan; ныбасто bağlamasa; 

ныбастомон bağlamasaq; ныбастошон bağlamasanız; ныбастон 

bağlamasalar. бастемон 

и. 

1 bağlanış; 2 bağlılıq. бастә 

и. 

bәnd, su bәndi. бастә 

с. 

bağlı, bağlanmış, bağlanan; düzәldilmiş, düzәldilәn; 

бастə бə bağlı qapı.

 бастә 

хəб. мəн. 

bağlamısan; düzәltmisәn. бастәј

 

(

ҹ. 

бастәјон) 

и. зывон. 

bağlayıcı; 

табејəти бастəјон 

tabelilik bağlayıcıları; бетабејəти бастəјон tabesizlik bağlayıcıları.

 бастәнә 

и. 

bağlama 

(şeir forması).

 бастәнин 

с. 

bağlamalı, bağlayası. бастәр

 и. 

qurd; 

сыпə-бастəр it-qurd.

 бастәсә 

з.

 bağlayarkәn. бастовније 

и. 

bağlatma, bağlatdırma. бастовније-бастовније 

з. 

bağlada-bağlada, bağladaraq, bağlatdıra-bağlatdıra, bağlatdıraraq. бастовнијеј 

ф. 

bağlatmaq, bağlatdırmaq;

 бастовнијə бе

 и. 

bağlatdırılma; бастовнијə беј ф. bağlatdırılmaq;

 *

бастовнијə быəбе 

bağlatdırılmışdı; бастовнијə быə bağlatdırılıb; бастовнијə быəбəј 

bağlatdırılsaydı; бастовнијə бе bağlatdırıldı; бастовнијə бејдə 

bağlatdırılır; бастовнијə бəбе bağlatdırılacaq; бастовнијə быə с. 

bağlatdırılmış, bağlatdırılan; бастовнијə быə хəб. мəн. 

bağlatdırılmışdır, bağlatdırılıb.

 бастовнијә 

с. 

bağlatdırılmış, bağlatdırılan. бастовнијә 

хəб. мəн. 

bağlatdırmısan. бастовнијәнин 

с. 

bağlatdırmalı, bağlatdırası. бастовнијәсә 

з.

 bağlatdırarkәn. бат 

и. 

batma; 

бат кардеј batırmaq; бат беј

 ф. batmaq; бат быə с. 

batmış, batan; бат быə хəб. мəн. batmışdır, batıb.

 баталист

 и. 

batalist 

(döyüş mənzərələrini тəsvir еdən rəssam).

 баталјон

 и. 

batalyon. батарејә I и. 

batareya 

(cib fənəri və s. üçün).

 батарејә II и. 

batareya 

(1 bir neçə top və ya minaatandan ibarət 

hissə; 2 тех. bir-birinə birləşdirilmiş bir neçə elektrik elementi və 

akkumlyatorlar sırası).

 батарејәвон 

и. 

batareyaçı. батарејәјн 

с. 

batareyalı. батат

 и. бот. 

batat 

(şirin kartof).

 батиал 

с. геол. 

batial; 

батиалə зонə batial zona (dünya okeanının 

dayaz və dərin zonaları arasındakı zona).

 батил 

и. 

batil; 

ружəм батил бе orucum batil oldu.

 батиметријә 

и. геол. 

batimetriya 

(sualтı rеlyеф haqqında еlm).

 батиметрик 

с. геол. 

batimetrik; 

батиметрикə хəритон batimetrik 

хəritələr.

 батин 

и. 

batin. батинә 

с. 

batini. батискаф 

и. 

batiskaf 

(okeanoqrafik və s. tədqiqatlar üçün özüüzən 

aparat).

 батисфер

 и. 

batisfer 

(dənizin dərin qatlarını tədqiq etmək üçün 

xüsusi kamera).

 бат кардеј

 ф. 

batırmaq. бат кардә беј

 ф. 

batırılmaq. бат кардә быә 

с. 

batırılmış, batırılan. бат кардә быә 

хəб. мəн. 

batırılmışdır, batırılıb. батон

 и. 

baton 

(1 uzunsоv ağ чörəк; 2 uzunsоv şокоlad, şirni).

 баттерфлеј

 и. 

batterфley 

(xüsusi üzmə üsulu).

 бафтә

 и. 

bafta. бафтәәбофт 

и. 

baftatoxuyan. бафтәјн 

с. 

baftalı. бахтәвәр 

с. 

bәxtәvәr;

 бахтəвəр беј

 

ф. bəxtəvər olmaq;

 

бахтəвəр 

быə

 

с. bəxtəvər olmuş, bəxtəvər olan; бахтəвəр 

быə 

 

хəб. мəн. 

bəxtəvər olmuşdur, bəxtəvər olub; бахтəвəр кардеј

 

ф. bəxtəvər 

etmək; бахтəвəр кардə беј

 

ф. bəxtəvər edilmək; бахтəвəр кардə быə

 с. bəxtəvər edilmiş, bəxtəvər edilən; бахтəвəр кардə быə

 

хəб. мəн. 

bəxtəvər edilmişdir, bəxtəvər edilib.

 бахтәвәр-бахтәвәр 

з. 

bәxtәvәrcәsinә. бахтәвәрәти 

и. 

bәxtәvәrlik. бахтәвәрәтику 

и. 

bәxtәvәrlikdәn; 

бахтəвəрəтику гəп жəјдəш! 

bəхtəvərlikdən danışırsan!

 бафтәвон 

и. 

baftaçı. бафтәвонәти 

и. 

baftaçılıq. бахш I (

ҹ. 

бахшон) 

 и. 

pay, bәxş.

 бахш кардеј

 ф.

 

paylamaq, 

bölüşdürmək, bölüşmək; бахш кардə беј

 ф. paylanmaq, 

bölüşdürülmək; бахш кардə быə с. paylanmış, bölüşdürülmüş.

 

бахш кардə быə хəб. мəн. paylanmışdır, bölüşdürülmüşdür; бахш 

кардовнијеј ф. paylatdırmaq, paylaşdırtmaq, böldürmək; бахш 

кардовнијə беј ф. paylatdırılmaq, paylaşdırılmaq, böldürülmək; бахш 

кардовнијə быə с.

 

paylatdırılmış, paylaşdırılmış, böldürülmüş, 

paylatdırılan, paylaşdırılan, bölüşdürülən; бахш кардовнијə быə хəб. 

мəн.

 

paylatdırılmışdır, paylaşdırılmışdır, böldürülmüşdür, 

paylatdırılıb, paylaşdırılıb, bölüşdürülüb.

 бахш II 

и. 

hissә, bölüm;

 бахш бе

 и. bölünmə; бахш беј

 ф. 

bölünmək; бахшбыə

 

с. bölünən, bölünmüş; бахш быə

 

хəб. мəн. 

bölünüb, bölünmüşdür.

 бахш-бахш 

з.

 pay-pay.

 

 бахше 

и. 

bağışlama. бахше-бахше

 з. 

1

 

bağışlaya-bağışlaya, bağışlayaraq;

 

2 hәdiyyә edә-edә (edәrәk). бахшеј

 ф. 

1

 

bağışlamaq; 

быбахш мыни məni bağışla; быбахшəн 

bağışlayın; 

2 hәdiyyә etmәk; 

бахшејдəм бəты ын китоби bu kitabı 

sənə hədiyyə edirəm; бахшə бе хəб. мəн. bağışlandı; бахшə бе и. 

bağışlanma; бахшə беј ф. bağışlanmaq;

  *

бахшə быəбе 

bağışlanmızdı; бахшə быə bağışlanıb; бахшə быəбəј bağışlansaydı; 

бахшə бе bağışlandı; бахшə бејдə bağışlanır; бахшə бəбе 

bağışlanacaq; бахшə быə с. bağışlanmış, bağışlanan; бахшə быə хəб. мəн. bağışlanmışdır; 

бахшејдəм bağışlayıram; бахшејдəш 

bağışlayırsan; бахшејдə bağışlayır; бахшејдəмон bağışlayırıq; 

бахшејдəшон bağışlayırsınız; бахшејдəн bağışlayırlar; бахшејдəбим 

bağışlayırdım; бахшејдəбиш bağışlayırdın; бахшејдəбе bağışlayırdı; 

бахшејдəбимон bağışlayırdıq; бахшејдəбишон bağışlayırdınız; 

бахшејдəбин bağışlayırdılar; əбахшим bağışlayardım; əбахшиш 

bağışlayardın; əбахши bağışlayardı; əбахшимон bağışlayardıq; 

əбахшишон bağışlayardınız; əбахшин bağışlayardılar; бахшыме 

bağışladım; бахше bağışladın; бахшыше bağışladı; бахшымоне 

bağışladıq; бахшоне bağışladınız; бахшышоне bağışladılar; 

бахшəнинбим bağışlamalıydım; бахшəнинбиш bağışlamalıydın; 

бахшəнинбе bağışlamalıydı; бахшəнинбимон bağışlamalıydıq; 

бахшəнинбишон bağışlamalıydınız; бахшəнинбин bağışlamalıydılar; 

бахшəнин бим bağışlamalı oldum; бахшəнин биш bağışlamalı 43 БАХШӘ  

 

oldun; бахшəнин бе bağışlamalı oldu; бахшəнин бимон bağışlamalı olduq; бахшəнин бишон bağışlamalı oldunuz; бахшəнин бин 

bağışlamalı oldular; бахшəмбəј bağışlasaydım; бахшəбəј 

bağışlasaydın; бахшəшбəј bağışlasaydı; бахшəмонбəј bağışlasaydıq; 

бахшəонбəј bağışlasaydınız; бахшəшонбəј bağışlasaydılar; 

быбахшым bağışlayım; быбахш bağışla; быбахшы bağışlasın; 

быбахшəмон bağışlayaq; быбахшəн bağışlayın; быбахшын 

bağışlasınlar; быбахшом bağışlasam; быбахшош bağışlasan; 

быбахшо bağışlasa; быбахшомон bağışlasaq; быбахшон 

bağışlasanız; быбахшон bağışlasalar; бəбахшем bağışlayaram; 

бəбахшеш bağışlayarsan; бəбахше bağışlayar; бəбахшемон 

bağışlayarıq; бəбахшешон bağışlayarsınız; бəбахшен bağışlayarlar; 

бахшејдəним bağışlamıram; бахшејдəниш bağışlamırsan; 

бахшејдəни bağışlamır; бахшејдəнимон bağışlamırıq; 

бахшејдəнишон bağışlamırsınız; бахшејдəнин bağışlamırlar; 

бахшејдəныбим bağışlamırdım; бахшејдəныбиш bağışlamırdın; 

бахшејдəныбе bağışlamırdı; бахшејдəныбимон bağışlamırdıq; 

бахшејдəныбишон bağışlamırdınız; бахшејдəныбин bağışlamırdılar; 

нəбахшим bağışlamazdım; нəбахшиш bağışlamazdın; нəбахши 

bağışlamazdı; нəбахшимон bağışlamazdıq; нəбахшишон 

bağışlamazdınız; нəбахшин bağışlamazdılar; ныбахшыме 

bağışlamadım; ныбахше bağışlamadın; ныбахшыше bağışlamadı; 

ныбахшымоне bağışlamadıq; ныбахшоне bağışlamadınız; 

ныбахшышоне bağışlamadılar; бахшəнинныбим 

bağışlamamalıydım; бахшəнинныбиш bağışlamamalıydın; 

бахшəнинныбе bağışlamamalıydı; бахшəнинныбимон 

bağışlamamalıydıq; бахшəнинныбишон bağışlamamalıydınız; 

бахшəнинныбин bağışlamamalıydılar; бахшəнин ныбим bağışlamalı 

olmadım; бахшəнин ныбиш bağışlamalı olmadın; бахшəнин ныбе 

bağışlamalı olmadı; бахшəнин ныбимон bağışlamalı olmadıq; 

бахшəнин ныбишон bağışlamalı olmadınız; бахшəнин ныбин 

bağışlamalı olmadılar; бахшəмнəбəј bağışlamasaydım; бахшəнəбəј 

bağışlamasaydın; бахшəшнəбəј bağışlamasaydı; бахшəмоннəбəј 

bağışlamasaydıq; бахшəоннəбəј bağışlamasaydınız; бахшəшоннəбəј 

bağışlamasaydılar; ныбахшым bağışlamayım; мəбахш bağışlama; 

ныбахшы bağışlamasın; мəбахшəмон bağışlamayaq; мəбахшəн 

bağışlamayın; ныбахшын bağışlamasınlar; ныбахшом bağışlamasam; 

ныбахшош bağışlamasan; ныбахшо bağışlamasa; ныбахшомон 

bağışlamasaq; ныбахшон bağışlamasanız; ныбахшон bağışlamasalar; 

нибəбахшем bağışlamaram; нибəбахшеш bağışlamarsan; 

нибəбахше bağışlamaz; нибəбахшемон bağışlamarıq; 

нибəбахшешон bağışlamazsınız; нибəбахшен bağışlamazlar. бахшә (

ҹ. 

бахшон) 

и. 

1 bәxşiş, pay; 

идəбахшə bayrampayı;

 2 bölgü; 3 bölmә, paylaşdırma; 

бахшə кардеј bölmək, paylaşdırmaq;

 4 bölük; 

ды бахшə iki bölük; бахшə дој

 ф. pay vermək; бахшə доə 

беј


 ф. pay verilmək; бахшə доə быə с. pay verilmiş (verilən); бахшə 

доə быə хəб. мəн. pay verilmişdir (verilib).

 бахшәкә 

и. 

bölәn, bölücü, bölüşdürücü, bölüşdürәn, paylayan, paylayıcı. бахшәнин 

с. 

1 bağışlanmalı, bağışlanası; 

бахшəнинə гыно 

bağışlanmalı günah; 

2 paylanmalı, paylanası. бахшәсә 

з.

 bağışlayarkәn, paylayarkәn. бахшныбејәти 

и. 

bölünmәzlik. бахшныбә 

с. 

bölünmәz, bölünmәyәn. бахшовније 

и. 

böldürtmә. бахшовнијеј 

ф. 

böldürtmәk. бахшпо

 и. 

1

 

pay; 2 bölgü; 

бахшпо кардеј

 ф. 1 paylaşdırmaq;  2 

bölmək; бахшпо кардə беј ф. 1 paylaşdırılmaq; 2  bölünmək; бахшпо 

кардə быə с. 1 paylaşdırılmış, paylaşdırılan; 2 bölünmüş, bölünən; 

бахшпо кардə быə хəб. мəн. 1 paylaşdırılmışdır, paylaşdırılıb; 2 

bölünmüşdür, bölünüb.

 бахшсојб 

и.

 payçı, pay sahibi. баһадур 

и. 

bahadır, qәhrәman, pәhlivan. баһадурәти 

и. 

bahadırlıq, qәhrәmanlıq, pәhlivanlıq. баһәм 

з. 

bәhәm, bәrabәr. баҹ 

и. 

bac;

 баҹ дој

 

ф. bac vermək; баҹ доə беј

 

ф. bac verilmək; 

баҹ доə быə

 

с. bac verilmiş, bac verilən; баҹ доə быə

 

хəб. мəн. bac 

verilmişdir, bac verilib; баҹ сəј

 ф.

 

bac almaq; баҹ сə беј

 

ф. bac 

alınmaq; баҹ сə быə

 

с. bac alınmış, bac alınan; баҹ сə быə

 

хəб. мəн. 

bac alınmışdır, bac alınıb

 баҹгир 

с. 

hәdә-qorxu, şantaj vә s. yollarla başqasından pul qoparan. баҹәнәғ (

ҹ. 

баҹәнәғон) 

baх: 

һәмзомо. баҹәнәғәти 

и. 

bacanaqlıq. баҹ-хәроҹ 

и. 

bac-xәrac. баш

  с. 

üstün; 

башə одəм üstün adam; баш омеј üstün gəlmək.

 башгырд

  

(

ҹ. 

башгырдон) 

и. 

başqırd 

(xalq); башгырдə зывон с. 

başqırd dili.

 башгырди 

з. 

başqırd dilindә, başqırdca. башәти 

и. 

üstünlük. бе I -

 

«B» hәrfinin adı. бе II

 хəбə мəн. 

oldu; 

чич бе? nə oldu? сə бе başa çatdı, oldu.

 бе III хəбə мəн.

 idi, -di; 

əвəн омəбе o da gəlmişdi (gəlmiş idi); 

гылəј щестбе, гылəј ныбе biri var idi, biri yoх idi.

 бе IV 

и. 

bişmә; 

хорəки бе хörəyin bişməsi. 

 бе V 

и. хəбə мəн. 

bişdi; 

хорəк бе хörək bişdi.

 бе VI

 

-sız, -siz, bi- 

inkarlıq şəkilçiləri ilə ifadə olunur;

 бемәхә fәrsiz; беағыл biağıl, ağılsız. беабру 

с. 

1

 

abırsız, biabır, biabırçı; 

беабрујə одəм abırsız adam;

 2 tәrbiyәsiz, nәzakәtsiz, utanmaz. беабру-беабру

 з. 

abırsız-abırsız, biabırcasına, abırsızcasına; 

беабру-беабру сыхан кардеј

 

abırsız-abırsız danışmaq.

 беабрујәти

 и. 

abırsızlıq, biabırlıq, biabırçılıq, әdәbsizlik, 


?


batranul-hoinar--vampy--.html

battal-gazi-destaninda.html

batterijwaarschuwing---1-.html

battle-of-panipat-1526--.html

batumi-shota-rustaveli.html