Кіріспе

Бұл АХС ауқымы

1. Бұл Аудиттің Халықаралық Стандарты (АХС) қаржылық есептілік аудитіңдегі салыстырмалы ақпаратқа аудитор жауапкершілігін қарастырады. Өткен кезең қаржылық есептілігі аудитін алдыңғы аудитор орындаған немесе орындамаған, алғашқы сальдоға қатысты 510 АХС540 талаптары мен нұсқауы қолданылады.

Салыстырмалы ақпарат сипаты

2. Субъекттің қаржылық есептілігінде көрсетілген салыстырмалы ақпарат сипаты қолданыстағы қаржылық есеп жүйесінің талаптарына тәуелді болады. Сол сияқты салыстырмалы ақпаратқа қатысты есеп беру бойынша аудитор жауапкершілігіне екі әр түрліамалдар қолданылады. Қолданылуы тиіс амал әдетте заңнама немесе нормативтік актілермен белгіленеді, бірақ сондай-ақ келісімнің шартты аясында қолданыла алады.

3. Амалдар арасындағы маңызды аудит бойынша есеп беру ерекшеліктері мынадай болады:

(a) Корреспонденцияланатын көрсеткіштер бойынша, қаржылық есептілік туралы аудиторлық пікір ағымдағы кезеңге бойынша қатысты;

(b) Салыстырмалы қаржылық есептілік бойынша, аудиторлық пікір қаржылық есептілік көрсетілген әр кезеңге қатысты. Бұл АХС әр амал бойынша есеп беру бойынша аудитор талаптарын жекеше түрде қарастырады.

Бұл АХС-та жеке түрде әр бір амал бойынша есеп беру бойынша аудиторлық талаптар көрсетіледі.

Күшіне ену күні

4. 2009 жылдың 15 желтоқсаннан басталатын немесе одан кейінгі кезеңдердегі қаржылық есептілікке қатысты күшіне енеді.

Мақсаттары

5. Аудитор мақсаттары мынадай:

(a) Қаржылық есептілікке енгізілген салыстырмалы ақпарат барлық елеулі қатынастарда салыстырмалы ақпарат жөнінде қолданыстағы қаржылық есеп жүйесіндегі талаптарға сәйкес көрсетілгені бойынша жеткілікті тиісті аудиторлық дәлел алу; және

(b) Есеп беру бойынша аудитор жауапкершілігіне сәйкес есеп беру.Анықтамалары

6. АХС үшін, келесі терминдер қолданылады:

(a) Салыстырмалы ақпарат – Қолданыстағы қаржылық есеп жүйесіне сәйкес бір немесе көп өткен кезең бойынша қаржылық есептілікке енгізілген сомалар немесе ашулар.

(b) Корреспонденцияланатын көрсеткіштер – алдыңғы мерзімдегі сомалар мен ашып көрсетулер ағымдағы мерзімдегі қаржылық есептіліктің бір бөлігі ретінде енгізілген жəне ағымдағы мерзіммен байланысты сомалар жəне басқа ашып көрсетулер мəн мəтінінде оқуға арналған жағдай («ағымдағы мерзім көрсеткіштері»). Осы байланстырылатын көрсеткіштер жеке қарастыруға болатын қаржылық есептілік емес, бірақ ағымдағы мерзімнің қаржылық есептіліктің ағымдағы мерзім көрсеткіштерінің мəн мəтінінде қарастырылатын ажырамас бөлігі болып саналады.

(c) Салыстырмалы қаржылық есептілік – алдыңғы мерзімдегі сомалар мен басқа ашып көрсетулер ағымдағы мерзімнің қаржылық есеп беруімен салыстыру үшін қолданылатын, бірақ ағымдағы мерзім үшін қаржылық есептіліктің бөлігі болып саналмайтын жағдай. Салыстырмалы қаржылық есептілікке енгізілген ақпараттың деңгейі ағымдағы мерзімнің қаржылық есеп беруімен салыстырылады.

Бұл АХС үшін «өткен кезең» Сілтемесі «өткен кезеңдер» ретінде оқылады, егер салыстырмалы ақпарат бір немесе одан да көп кезең бойынша сомаларды немесе ашып көрсетулерді анықтаса.

Талаптары

Аудиторлық Шаралар

7. Аудитор қаржылық есептілік қолданыстағы қаржылық есеп жүйесіне сәйкес талап етілетін салыстырмалы ақпаратты қамтиды ма, жоқ па, және сондай ақпарат тиісті түрде топтастырылды ма, жоқ па деп санауы қажет. Жəне оған аудитордың төмендегіге берген бағалары кіреді:

(а) салыстырмалы ақпарат алдыңғы мерзімде ұсынылған сомалармен жəне басқа ашып көрсетулермен сəйкес келеді ме, немесе тиісті түзетулер немесе ашып көрсетулер жасалды ма; және

(b) салыстырмалы ақпаратта көрсетліген есеп саясат ағымдағы мерзімнің есеп саясатына сəйкес пе, немесе тиісті түзетілер немесе ашып көрсетулер жасалды ма?

8. Егер ағымдағы кезеңдегі аудитті орындау кезінде аудитор салыстырмалы ақпараттың ықтимал елеулі бұрмалануын білсе, онда аудитор елеулі бұрмалаулардың орын алу-орын алмауы анықтау үшін жеткілікті тиісті аудиторлық дәлел алуға қажетті болатыны ретінде сол сияқты қосымша аудиторлық шараларды орындауы тиіс.

Егер аудитор алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша аудитын орындаса, онда ол сонымен қоса 560 АХС541 талаптарына сәйкес келуі тиіс. Егер алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі түзетілген болса, онда аудитор салыстырмалы ақпарат түзетілген қаржылық есептілікпен келісілгендігіне шешуі тиіс.

9. 580 АХС542 сәйкес аудитор аудиторлық пікірде айтылған барлық кезеңдер бойынша жазбаша ұсынымдарды өтінеді. Аудитор сондай-ақ салыстырмалы ақпаратқа ықпал ететін алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі елеулі бұрмалануындағы түзетулерге қатысты жазбаша ұсынымды алады. (Сілт: пар. A1)

Аудит бойынша Есеп Беру

Корреспонденцияланатын көрсеткіштер

10. Корреспонденциялық көрсеткіштер көрсетілсе, аудиторлық пікір бойынша нақты Сілтемелер 11, 12 жəне 14-шы параграфтарда қарастырылған жағдайларда ғана аудиторлық есепте көрсетіледі. (Сілт: пар. A2)

11. Егер алдыңғы мерзім үшін бұрын жарияланған аудиторлық есепте пікір ескертпелермен берілсе, пікір айтудан бас тарту немесе теріс пікір орын алса, аудитор ағымдағы кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық пікірді модификациялайды. Модификациялау Негізі параграфында аудиторлық есепте, аудитор:

(a) ағымдағы кезеңнің мәселесіне ықпалдар немесе ықтимал ықпалдары елеулі болғанда, модификациялау керектігін тудыратын мәселені сипаттауда ағымдағы кезеңнің көрсеткіштері мен корреспонденциялық көрсеткіштердің екеуін қарастырады; немесе

(b) басқа жағдайда, келесі түсіндіреді: аудиторлық пікір модификацияланды, себебі ағымдағы кезеңнің көрсеткіштері мен корреспонденциялық көрсеткіштердің салыстырылатындығына шешілмеген мәселенің ықпалдары мен ықтимал ықпалдары орын алады. (Сілт: пар. A3-A5)

12. Егер аудитормен алынған дәлел бойынша елеулі бұрмалаулар модификацияланбаған мәселе шығарылған алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігінде орын алса, корреспонденциялық көрсеткіштер тиісті түрде түзетілмесе, немесе сәйкесті ашып көрсетулер жасалса, аудитор енгізілген корреспонденциялық көрсеткіштерге қарай модификацияланған ағымдағы кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепте кәсіптік, теріс пікір айтуы қажет немесе пікір айтудан бас тартады. (Сілт: пар. A6)

Алдыңғы аудитор аудитті орындаған алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі

13. Егер алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі аудитін алдыңғы аудитор орындаса, және аудитор заңнамаға сай корреспонденциялық көрсеткіштер бойынша алдыңғы аудитор есебіне сүйене алса немесе сүйенуге шешім қабылдаса, аудитор аудиторлық есепке Басқа Түсіндірмелі параграфты мәлімдейді:

(a) Алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі аудитін алдыңғы аудитор орындаған;

(b) Алдыңғы аудитор білдірілген пікір түрі және, егер пікір модификацияланса, соның себептері; және

(c) Есепті ұсыну күні. (Сілт: пар. A7)

Алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі аудитінің орындалмауы

14. Егер алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі аудиті орындалмаса, аудитор корреспонденциялық көрсеткіштер аудитінің орындалмағаны бойынша ақпаратты Басқа Түсіндірмелі Параграфта аудиторлық есепте көрсетеді. Мұндай мәлімдеме, алайда, алғашқы сальдолар ағымдағы кезеңнің қаржылық есептілігіне елеулі әсер ететін бұрмалауларды анықтамайтыны туралы аудиторды жеткілікті тиісті аудиторлық дәлел алуға аудитор жауапкершілігінен босатпайды.543 Салыстырмалы қаржылық есептілік

15. Салыстырмалы қаржылық есептілік көрсетілсе, аудиторлық пікір қаржылық есептілік көрсетілген мен аудиторлық пікір білдірілген әр кезеңге қатысты болады. (Сілт: пар. A8-A9)

16. Ағымдағы кезеңнің аудитімен байланысты өткен кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша есеп беру кезінде, егер сол сияқты өткен кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық пікір аудитор алдыңғы кезеңде айтқан пікірден ерекшеленсе, онда аудитор 706 АХС544 сәйкес Басқа Түсіндірмелі Параграфта әр түрлі пікір шын мәніндегі себептерін ашып көрсетеді. (Сілт: пар. A10)

Алдыңғы аудитор аудитті орындаған алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі

17. Егер алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі аудитін алдыңғы аудитор орындаса, ағымдағы кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша пікір айтуды толтыру ретінде, аудитор төмендегілерді Басқа Түсіндірмелі Параграфта ашып көрсетеді:

(a) алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі аудитін алдыңғы аудитор орындаған;

(b) Алдыңғы аудитор білдірілген пікір түрі және, егер пікір модификацияланса, соның себептері; және

(c) Алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша алдыңғы аудитор есебі қаржылық есептілікпен қайта шығарылса да, есепті ұсыну күні.

18. Егер аудитордың қорытындысы алдыңғы аудитор модификациялаусыз бұрында есеп берген алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігіне ықпал ететін елеулі бұрмалау орын алса, аудитор субъект басшылығының сәйкесті деңгейіне бұрмалау туралы, және, барлық өкілетті тұлғалар субъектті басқаруға қатысқанша,545 өкілетті тұлғаларға ақпарат беріп, алдыңғы аудиторды хабарлар етуді өтінеді. Егер алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі түзетілсе, және алдыңғы аудитор алдыңғы кезеңнің түзетілген қаржылық есептілігі бойынша жаңа аудиторлық есепті қайта жариялауға ризалылығын білдірсе, аудитор тек ағымдағы кезең бойынша ғана есеп береді. (Сілт: пар. A11)

Алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі аудитінің орындалмауы

19. Егер алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі аудиті орындалмаса, аудитор салыстырмалы қаржылық есептілігі аудитінің орындалмағаны бойынша ақпаратты Басқа Түсіндірмелі Параграфта аудиторлық есепте көрсетеді. Мұндай мәлімдеме, алайда, алғашқы сальдолар ағымдағы кезеңнің қаржылық есептілігіне елеулі әсер ететін бұрмалауларды анықтамайтыны туралы аудиторды жеткілікті тиісті аудиторлық дәлел алуға аудитор жауапкершілігінен босатпайды.546
***

Қолданбалы және Басқа Түсіндірме Материал

Аудиторлық Шаралар

Жазбаша ұсынымдар (Сілт: пар. 9)

A1. Салыстырмалы қаржылық есептілігі жағдайында, жазбаша ұсынымдар аудиторлық есепте баяндалған барлық кезеңдер бойынша жасалады, себебі субъект басшылығы алдыңғы кезеңде олар жасаған жазбаша ұсынымдар тиісті қалатынын қайта растауы керек. Корреспонденциялық көрсеткіштер жағдайында, жазбаша ұсынымдар ағымдағы кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша жасалады, себебі аудитор корреспонденциялық көрсеткіштерді қарастыратын қаржылық есептілік бойынша айтады. Алайда, аудитор салыстырмалы қаржылық есептілікке ықпал ететін алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігінің елеулі бұрмалануын жою үшін мәлімделген кез-келген мәлімдеме жөніндегі ерекше жазбаша ұсынымды өтінеді.

Аудит бойынша Есеп Беру

Сәйкес көрсеткіштер

Аудиторлық есептегі Сілтеменің болмауы (Сілт: пар. 10)

A2. Аудиторлық пікір корреспонденциялық көрсеткіштерге қатысы жоқ, себебі аудиторлық пікір ағымдағы кезеңнің жалпы қолданыстағы қаржылық есептілігі, корреспонденциялық көрсеткіштер бойынша айтылады.

Шешілмеген өткен кезең бойынша аудиторлық есепті модификациялау (Сілт: пар. 11)

A3. Өткен кезең бойынша аудиторлық есеп, бұрында шығарылған ретінде, кәсіптік пікір, пікір айтудан бас тарту, теріс пікірді анықтаса, және модификацияланған пікірді тудыратын мәселе қолданыстағы қаржылық есеп жүйесіне сәйкес қаржылық есептілікте есепке алынған немесе ашып көрсетілген болса, ағымдағы кезең бойынша аудиторлық пікір алдыңғы модификациялауды қарастыруы қажет жоқ.

A4. Өткен кезең бойынша аудиторлық есеп, бұрында шығарылған ретінде, модификацияланбаған болса, модификациялауды тудыратын шешілмеген мәселенің ағымдағы кезеңнің көрсеткіштеріне қатысы болмайды. Дегенмен, кәсіптік пікір, пікір айтудан бас тарту, теріс пікір ағымдағы мен корреспонденциялық көрсеткіштер салыстырылғандығына ықпалдар немесе ықтимал ықпалдары себебімен ағымдағы кезеңнің қаржылық есептілігіне қажет болады.

A5. Аудиторлық есептің көрнекі мысалдары, егер алдыңғы кезең бойынша аудиторлық есеп модификацияланған пікір мен модификациялауды тудыратын алдыңғы кезеңнің аудиторлық есебі шешілмесе, 1 және 2 суреттемелерінде орын алады.

Алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі бұрмалануы (Сілт: пар. 12)

A6. Өткен кезеңнің бұрмаланған қаржылық есептілігі түзетілмеген болса және аудиторлық есеп қайта шығарылмаса, бірақ корреспонденциялық көрсеткіштер тиісті түрде қайта мәлімденген болса, немесе тиісті ашып көрсетулер ағымдағы кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша жасалған болса, аудиторлық есеп жағдайларды қарастыру, керек болса, қаржылық есептілікте табылуы мүмкін мәселені толығымен сипаттайтын ашуларға қатысты Түсіндірмелі Параграфты қосады. (706 АХС).

Алдыңғы аудитор аудитті орындаған алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі (Сілт: пар. 13)

A7. Егер алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі аудитін алдыңғы аудитор орындаса, және аудитор заңнамаға сай корреспонденциялық көрсеткіштер бойынша алдыңғы аудитордың есебіне сүйене алса,

аудиторлық есептің көрнекі мысалы бұл қосымшаның 3 суреттемесінде көрсетілді.

Салыстырмалы қаржылық есеп беру

Аудиторлық есепке Сілтеме (Сілт: пар. 15)

A8. Салыстырмалы қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп, әр ашып көрсетілген кезең бойынша қаржылық есептілікке қолданылғандықтан, аудитор басқа кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша басқа аудиторлық пікір айту кезінде кәсіпті пікір немесе пікір айта алып, пікір айтудан бас тартып, бір немесе одан да көп кезеңге қатысты Түсіндірмелі Параграфты қоса алады.

A9. Егер аудитор ағымдағы жылдың аудитімен байланысты ағымдағы және өткен кезеңнің қаржылық есептілігі туралы есеп беруі тиіс болса, және өткен кезең модификацияланған пікірмен қамтылған болса, және модификациялауды тудыратын мәселе шешілмей қалса, аудиторлық есептің көрнекі мысалы бұл қосымшаның 4 суреттемесінде көрсетілді.

Өткен кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша алдыңғы пікірден ерекшеленетін пікір айту (Сілт: пар. 16)
A10. Ағымдағы кезеңнің аудитімен байланысты өткен кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша есеп беру кезінде, өткен кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша айтылған пікір бұрында білдірілген пікірден ерекшелене алады, егер аудитор ағымдағы кезеңнің аудиті барысында өткен кезеңнің қаржылық есептілігіне елеулі ықпал ететін жағдайлар немесе оқиғаларды білсе. Кей заңды құзырлы аймақтарда, аудитор өткен кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша аудитордың бұрында шығарылған есепке келешектегі сүйенішті алдын алу үшін есеп беруге қосымша жауапкершілікте бола алады.

Алдыңғы аудитор аудитті орындаған алдыңғы кезеңнің қаржылық есептілігі (Сілт: пар. 18)

A11. Алдыңғы аудитор өткен кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті қайта шығара алмауы мүмкін немесе шығарғысы келмеуі мүмкін. Аудиторлық есеп жөніндегі Басқа Түсіндірмелі Параграф бойынша алдыңғы аудитор түзетуге дейін өткен кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша есеп бергенін анықтай алады. Қосымша ретінде, егер аудитор аудитті орындауға қатысатын болса және түзетулердің қолайлығына ризалығын білдіру үшін жеткілікті тиісті аудиторлық дәлел алса, аудиторлық есеп сонымен қоса келесі параграфты қамти алады: 20X2 жылдың қаржылық есептілігі аудитіміздің бір бөлігі ретінде, біз сонымен қоса 20X1 жылдың қаржылық есептілігін түзетуге қолданылған Х жазуларында баяндалған түзетулер аудитін орындағанбыз. Пікірімізше, мұндай түзетулер тиісті болып, қолданылды.

Біз түзетулерге қатысты басқа шаралардан басқа компанияның 20X1 жылдың қаржылық есептілігіне кез-келген шараларды қолдануға, аудитін орындауға, шолуға қатыспағанбыз; демек, біз пікір немесе 20X1 жылдың жалпы қолданыстағы қаржылық есептілігі бойынша ақылға қонымды сенімділіктің басқа нысанын білдірмейміз.

Қосымша


Аудиторлық есептік сүреттемелері

1 сүреттеме – корреспонденциялық көрсеткіштер (Сілт: пар. A5)


ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОР ЕСЕБІ

[Тиісті адресат]

Қаржылық есептілік бойынша есеп547

Біз ABC компаниясының көмекші қаржылық есептілігі аудитін орындағанбыз. Бұл 20X1 ж. 31 желтоқсанындағы баланстан және табыстар бойынша есептен, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептіліктен және аяқталған жыл бойынша ақшалай қозғалыс туралы есеп пен шын мәніндегі бухгалтерлік саясат тұжырымдамасы мен басқа түсіндірмелі ақпараттан тұрады.

Қаржылық есептілік бойынша субъект басшылығы548 жауапкершілігі

Субъект басшылығы Халықаралық Қаржы Есептілігінің Стандарттарына549 сәйкес бұл қаржылық есептілікті дайындау мен әділ түрде көрсетуге, сонымен қоса субъект басшылығының алаяқтық немесе қателерден туындаған елеулі бұрмаланбаған қаржылық есептілікті дайындаудың керектігіне шешімі бойынша қажетті болатын ішкі бақылауға жауапты болады.

Аудитор жауапкершілігі

Біз аудитімізге негізделген бұл қаржылық есептілік туралы пікір айтуға жауаптымыз. Біз Аудиттің Халықаралық Стандарттарына сәйкес аудитті орындап жатқанбыз.

Бұл стандарттарға сай біз әдептану талаптарына сәйкес келіп, шоғырландырылған қаржылық есептіліктің елеулі бұрмалануы туралы ақылға қонымды сенімділік беру үшін аудитті жоспарлай орындауымыз тиіс. Аудитке қаржылық есептілік сомалары мен ашулары бойынша аудиторлық дәлел алу үшін шаралардың орындалуы жатады. Таңдалған шаралар аудиторлық пікірге, сонымен қоса алаяқтық немесе қателерден туындаған шоғырландырылған қаржылық есептілік елеулі бұрмалануының тәуекелін бағалауға тәуелді болады. Тәуекелді бағалауда, аудитор пікірінше ішкі бақылау жағдайларға тән болатын шараларды орындау мақсатымен, бірақ субъект ішкі бақылауының нәтижелілігі туралы пікір айту мақсатынсыз субъект қаржылық есептілікті дайындауы мен әділ көрсетуіне550 байланысты.551 Аудит сондай-ақ қолданылған есеп саясатының сәйкестігін, субъект басшылығының бухгалтерлік бағалаудың тиістілігін бағалаудан, сондай-ақ шоғырландырылған қаржылық есептіліктің жалпы сипаттағы көрсетілуін бағалаудан тұрады.

Пікірімізше алған аудиторлық дәлел аудиторлық пікір негізін салуға жеткілікті мен тиісті болады.

Кәсіптік Пікір Негізі

Қаржылық есептіліктегі X жазулары бойынша, еш қорлар өтелімі Халықаралық Қаржы Есептілігінің Стандартынан ауытқуларды құрастыратын қаржылық есептілікте берілмеген. Субъект басшылығы алдыңғы қаржылық жылдың басында мынаған шешім қабылдай отырып, біз бұл жылға қатысты қаржылық есептілік бойынша біздің аудиторлық пікіріміз айтуға мәжбүрміз. Қорлар тозуын біркелкі түрде есептеу әдісі мен ғимарат үшін 5% жылдық ставка мен жабдықтау үшін 20% ставка негізінде, жылдың шығыны 20X1 жылда xxx есе көбейтіліп, 20X0 жылда ххх көбейтілуі тиіс; материалдық қорлар 20X1, 20X0 жылдағы ххх-нің шоғырландырылған тозуы арқылы төмендетіле отырып, шоғырландырылған шығындар 20X1 және 20X0 жылдарда ххх есе көбейтіледі.

Кәсіптік Пікір

Пікірімізше, Кәсіптік Пікір Негізінде баяндалған мәселелердің ықпалдарына қарамай, қаржылық есептілік Халықаралық Қаржы Есептілігінің Стандарттарына сәйкес барлық елеулі қатынастарда ABC компаниясының 20X1 ж. 31 желтоқсанындағы қаржылық ұстанымды, қаржылық шаруашылығын, жабылған жыл бойынша ақшалай қазғалыстарын әділ мен дұрыс көрсетеді.

Басқа заңды мен реттеуші талаптар бойынша есеп беру

[Аудиторлық есептік бөлімінің нысаны мен мазмұны аудитордың басқа есеп жауапкершіліктеріне қатысты.]

[Аудитор қол қоюы]

[Аудиторлық есептің датасы]

[Аудитор мекен жайы]

2 сүреттеме – корреспонденциялық көрсеткіштер (Сілт: пар. A5)


ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОР ЕСЕБІ

[Тиісті адресат]

Қаржылық есептілік бойынша есеп552

Біз ABC компаниясының көмекші қаржылық есептілігі аудитін орындағанбыз. Бұл 20X1 ж. 31 желтоқсанындағы баланс пен табыстар бойынша есептен, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептіліктен және аяқталған жыл бойынша ақшалай қозғалыс туралы есеп пен шын мәніндегі бухгалтерлік саясат тұжырымдамасы мен басқа түсіндірмелі ақпараттан тұрады.

Қаржылық есептілік бойынша субъект басшылығы553 жауапкершілігі

Субъект басшылығы Халықаралық Қаржы Есептілігінің Стандарттарына554 сәйкес бұл қаржылық есептілікті дайындау мен әділ түрде көрсетуге, сонымен қоса субъект басшылығының алаяқтық немесе қателерден туындаған елеулі бұрмаланбаған қаржылық есептілікті дайындаудың керектігіне шешімі бойынша қажетті болатын ішкі бақылауға жауапты болады.

Аудитор жауапкершілігі

Біз аудитімізге негізделген бұл қаржылық есептілік туралы пікір айтуға жауаптымыз. Біз Аудиттің Халықаралық Стандарттарына сәйкес аудитті орындап жатқанбыз. Бұл стандарттарға сай біз әдептану талаптарына сәйкес келіп, шоғырландырылған қаржылық есептіліктің елеулі бұрмалануы туралы ақылға қонымды сенімділік беру үшін аудитті жоспарлай орындауымыз тиіс.

Аудитке қаржылық есептілік сомалары мен ашулары бойынша аудиторлық дәлел алу үшін шаралардың орындалуы жатады. Таңдалған шаралар аудиторлық пікірге, сонымен қоса алаяқтық немесе қателерден туындаған шоғырландырылған қаржылық есептілік елеулі бұрмалануының тәуекелін бағалауға тәуелді болады. Тәуекелді бағалауда, аудитор пікірінше ішкі бақылау жағдайларға тән болатын шараларды орындау мақсатымен, бірақ субъект ішкі бақылауының нәтижелілігі туралы пікір айту мақсатынсыз субъект қаржылық есептілікті дайындауы мен әділ көрсетуіне555 байланысты.556 Аудит сондай-ақ қолданылған есеп саясатының сәйкестігін, субъект басшылығының бухгалтерлік бағалаудың тиістілігін бағалаудан, сондай-ақ шоғырландырылған қаржылық есептіліктің жалпы сипаттағы көрсетілуін бағалаудан тұрады.

Пікірімізше алған аудиторлық дәлел аудиторлық пікір негізін салуға жеткілікті мен тиісті болады.

Кәсіптік Пікір Негізі

Біз 20X0 жыл бойынша АВС компаниямен аудитор лауызымына тағайындалғандықтан, біз бұл кезеңнің басында физикалық түгендеудің санағына шолуды жүргізе алмаймыз немесе баламалы құралдар арқылы түгендеу сандарына ризалылығымызды білдіре алмадық. Алғашқы түгендеу әрекеттердің нәтижелерін анықтауға ықпал ететінімен, біз әрекеттердің нәтижелерін түзетулер мен алғашқы бөлінбеген пайда 20X0 жылға қажетті болар мүмкіндігін анықтай алмадық. 20X0 жылдың 31 желтоқсанында жабылған кезең бойынша қаржылық есептілік туралы аудиторлық пікіріміз модидификацияланды. Ағымдағы кезеңнің қаржылық есептілігі бойынша пікіріміз ағымдағы кезеңнің көрсеткіштері мен корреспонденцияланатын салыстырылатындығына шешілмеген мәселенің ықпалдары немесе ықтимал ықпалдары себебімен сондай-ақ модификацияланды.

Кәсіптік Пікір

Пікірімізше, Кәсіптік Пікір Негізінде баяндалған мәселелердің ықпалдарына қарамай, қаржылық есептілік Халықаралық Қаржы Есептілігінің Стандарттарына сәйкес барлық елеулі қатынастарда ABC компаниясының 20X1 ж. 31 желтоқсанындағы қаржылық ұстанымды, қаржылық шаруашылығын, жабылған жыл бойынша ақшалай қозғалыстарын әділ мен дұрыс көрсетеді.


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Басқа заңды мен реттеуші талаптар бойынша есеп беру - Ббк 65. 053: 30ц с 23 Халықаралық аудит және сапаны бақылау...


Басқа заңды мен реттеуші талаптар бойынша есеп беру

[Аудиторлық есептік бөлімінің нысаны мен мазмұны аудитордың басқа есеп жауапкершіліктеріне қатысты.]

[Аудитор қол қоюы]

[Аудиторлық есептің датасы]

[Аудитор мекен жайы]

710 АУДИТТІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТЫ

Салыстырмалы Ақпарат - Салыстырмалы Қаржылық

Есептер мен Сəйкес Көрсеткіштер

(Қаржылық есептілік аудиттеріне қатысты 2009 жылдың 15 желтоқсанынан немесе сол күннен кейін басталатын кезеңдерде күшіне енеді)

МАЗМҰНЫ

Параграф


Кіріспе

Бұл АХС ауқымы ........................................................................................................1

Салыстырмалы Ақпарат Сипаты ...........................................................................2-3

Күшіне ену күні

.........................................................................................................4

Мақсаттары

………...................................................................................................5

Анықтамалары

..........................................................................................................6

Талаптары

Аудиторлық Шаралар .............................................................................................7-9

Аудит бойынша Есеп Беру ..................................................................................10-19

Қолданбалы және Басқа Түсіндірме Материал

Аудиторлық Шаралар ..............................................................................................A1

Аудит бойынша Есеп Беру .............................................................................A2-A11

Қосымша: Аудиторлық есептік суреттемелері
«Салыстырмалы Ақпарат - Салыстырмалы Қаржылық Есептер мен Сəйкес Көрсеткіштер» 710 АХС Аудиттің халықаралық стандарты «Тəуелсіз Аудитордың Жалпы міндеті жəне Аудиттің Халықаралық Стандарттарына сай Аудитті Жүргізу» 200 АХС стандартымен бірге оқылуы тиіс.

11(a) параграфта баяндалған жағдайларды сипаттайтын есеп, мысалы:

Бұрында шығарылған, өткен кезең бойынша аудиторлық есеп кәсіптік пікірді қамтиды.

Модификациялау керектігін тудыратын мәселе шешілмеген.

Ағымдағы кезеңнің көрсеткіштеріне мәселенің ықпалдары немесе ықтимал ықпалдары елеулі болып, ағымдағы кезеңнің көрсеткіштеріне қатысты аудиторлық пікірді модификациялауды талап етеді.11(b) параграфта баяндалған жағдайларды сипаттайтын есеп, мысалы:

Бұрында шығарылған, өткен кезең бойынша аудиторлық есеп кәсіптік пікірді қамтиды.

Модификациялау керектігін тудыратын мәселе шешілмеген.

Ағымдағы кезеңнің көрсеткіштеріне мәселенің ықпалдары немесе ықтимал ықпалдары елеулі болып, бірақ ағымдағы кезеңнің көрсеткіштері мен корреспонденцияланатын салыстырылатындығына шешілмеген мәселенің ықпалдары немесе ықтимал ықпалдары себебімен көрсеткіштердің аудиторлық пікірді модификациялауды талап етеді.


?


bdrrhm-by-haqverdiyev-2.html

bdrrhm-by-haqverdiyev-7.html

bdrrhman-bn-ovf---hqiqt-2.html

bdrrhman-ibn-nasir-s-sdi-11.html

bdrrhman-ibn-nasir-s-sdi-16.html