1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Data completării: ......................

Operator economic, ………… ………………. (semnatura autorizată )

Formular 9  1. Operator economic

  2. ..............................

  3. (denumirea/numele)

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică


Conform _________________________________________________. (încadrarea legală)

Noi, părţi semnatare: S.C. _________________

S.C. _________________

S.C. _________________

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziţie publică “_________________”. (denumire obiect contract)

Activităţi contractuale ce se vor realize în comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea şi primeste instrucţiuni de la investitor

în folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:


Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării:


Repartizarea fizică, valorică şi procentuală a contractului de achiziţie publică preluate de fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________
Data completării:

.......................... LIDERUL ASOCIAŢIEI,

__________________

ASOCIAT,

________
ASOCIAT,

Formular 9a  1. Operator economic

  2. ..............................

  3. (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT

CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..........................................................................,

(denumirea şi sediul ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .....................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………............. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)


Operator,

………… ………………. (semnatura autorizată )

Formularul C1A


Propunerea tehnică va cuprinde:


1.Prezentarea solutiei proprii de proiectare

pentru reabilitarea cladirii existente a Institutului de Chimie Fizica „Ilie Murgulescu” pe baza precizarilor din expertiza tehnica si a cerintelor din caietul de sarcini. Organizarea functionala a spatiilor va respecta prevederile GMP ((Buna practica de fabricatie) referitoare la suprafete, finisaje si dotari specifice. Soluţiile de intervenţie vor fi evidentiate prin memorii tehnice pentru fiecare specialitate si planuri care sa prezinte organizarea functionala si spatiala a functiunilor solicitate de beneficiar.

Amenajarea propriu-zisa presupune urmatoarea structura:De asemenea se va preciza gradul de îndeplinire a cerinţelor de calitate precizate de beneficiar şi cerinţele obligatorii stipulate de Legea 10/1995 – Legea calităţii în construcţii:

Ofertele care nu respecta specificatiile prezentate mai sus si nu conţin documentatiile tehnice prezentate (memorii tehnice, planuri cu dispunerea functiunilor solicitate, gradul de îndeplinire a cerinţelor de calitate stipulate de Legea 10/1995 – Legea calităţii în construcţii) vor fi respinse ca inadmisibile.


2.Programul de execuţie propus

Prin programul de execuţie se stabilesc şi se descriu acţiunile (activităţile) ce urmează a fi efectuate pentru realizarea lucrării, se stabilesc condiţionările dintre acestea în legătură cu desfăşurarea lor în timp şi spaţiu şi se dimensionează din punct de vedere al necesarului de resurse, a duratei şi a costului.

In Formularul C1A se cuprind urmatoarele documente:

a. Lista activitatilor ce urmează a fi efectuate pentru realizarea proiectului cu precizarea conditionarilor, duratelor si a costului

b. Planul calendaristic (sau graficul de execuţie)

c. Graficul valoric


a.Lista activitatilor* Numărul şi denumirea activităţilor este orientativ, acestea putând fi dezvoltate după necesităţi de către ofertant.

** Coloanele 5 şi 6 vor fi completate de ofertant

b. Planul calendaristic (sau graficul de execuţie)

Exemplu de machetă pentru planul calendaristic

c. Graficul valoric

Exemplu de machetă pentru costul programat (graficul valoric)

3. Planul de asigurare a calităţii (P.A.Qc)

Planul de asigurare a calităţii (P.A.Qc)

– este documentul tehnic care asigură interfaţa dintre factorii implicaţi în realizarea proiectului şi care precizează şi implementează practicile, resursele, succesiunea activităţilor referitoare la calitate relevante pentru realizarea unui proiect de construcţie.

Elementele principale avute în vedere la elaborarea P.A.Qc sunt:


Planul de asigurare a calităţii (P.A.Qc)

Se va respecta următoarea schema generala a planului de asigurare a calităţii în construcţii:

4.

Detalierea continutului ofertei tehnice

Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor completarea următoarelor formulare (fara format impus) adaptate la obiectivele descrise in caietele de sarcini pentru proiectare si executie lucrari:

1. Centralizatorul ofertei financiare

2. Centralizatorul obiectelor

3. Centralizatorul amenajare spatii – Se vor preciza tipurile de finisaje adoptate pentru fiecare sectiune si dotarile conform standardului

GMP (Buna practica de fabricatie) cu descriere sisteme, fise tehnice, caracteristici, agremente, etc.

4. Centralizatorul echipamentelor

5. Lista cantităţilor de lucrări

6. Extrasul de materiale
Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

səhifə10/11
tarix08.05.2018
ölçüsü0.72 Mb.

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

LISTA

cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice


Nr. Crt.DESCRIERE

(tip, marca, model)Putere

/CapacitateBuc.Vechime (ani)Proprietate(P) sau închiriat (I)Origine (ţara)A)

STAŢII ŞI ECHIPAMENTE DE CONSTRUCŢIIB)

VEHICULE ŞI CAMIOANEC)

ALTE ECHIPAMENTE

Nr.

Crt.Denumire subcontractantPartea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractanteProcentul din valoarea contractului reprezentat de serviciile/lucrările ce urmează a fi subcontractateAcord subcontractor cu specimen de semnatură


Simbol act.

* Denumirea activitatiilor

Simbolul activitatii

În

graficul reţeaActivitatea care conditioneaza tehnologic sau organizatoric inceperea activitatii analizate

** Durata (zile)

** Pretul pe activitate

1

2

3

4

5

6

LUCRARE

RONEUROA

DEMOLARI-DESFACERI

0-1

-


 

 

B

Rezistenta in infrastructura (consolidari fundatii)

1-2

A


 

 

C

Desfacere zidarii, pardoseli, evacuare moloz

0-3

-


 

 

D

Rezistenţă – suprastructură

- consolidare pereti

- executie plansee noi din beton armat

- reparatii planseu lemn3-4

B,C


 

 

E1

Arhitectură - suprastructră

4-7

D


 

 

E2

Zugrăveli, vopsitorii

7-17

E1


 

 

F

Faţade

17-19

E2


 

 

G

Instalaţii interioare, încălzire

7-10

E1


 

 

H

Echipare CT

11-19

P


 

 

I

Instalatii gaze

12-13

S


 

 

J

Instalaţii sanitare interioare

7-9

E1


 

 

K

Instalaţii electrice interioare

7-8

E1


 

 

L

Echipari cu obiecte sanitare, aparatura de joasa tensiune, corpuri de iluminat si probe

17-20

E2,G,H,I,J,K,M,N


 

 

M

Retea exterioara apa si canal, inclusive racorduri

12-15

S


 

 

N

Sistematizare generală

12-14

 


 

 
?


fine-ocean-swimmers--135.html

fine-ocean-swimmers--14.html

fine-ocean-swimmers--144.html

fine-ocean-swimmers--149.html

fine-ocean-swimmers--153.html